Dịch vụ
Tổng quan Cơ Sở Hạ Tầng
 
Có một số phân khúc trong cơ sở hạ tầng và ngành xây dựng. Đối với một nhà máy điển hình, cơ sở hạ tầng bao gồm mạng lưới đường phục vụ giao thông bên trong ranh giới dự án, hệ thống thoát nước mưa và nước thải, và khu vực cây xanh, ...