Dịch vụ
Tổng quan Xây Dựng
 
Trong quá trình Thiết kế, đơn vị vận hành và các chuyên gia thiết kế phát triển đệ trình thiết kế theo Yêu cầu Dự án của Chủ đầu tư. Điều này thường bao gồm một quá trình xem xét và sửa đổi trên nhiều bản nháp. Khi các tài liệu đệ trình được phê duyệt, chúng có thể được sử dụng làm danh sách kiểm tra xây dựng hoặc quy trình thử nghiệm trong giai đoạn Xây dựng.