WORLDON

WORLDON
WORLDON
Investor Worldon (Vietnam) Co., Ltd
Nation Viet Nam
Area 220.000 m2
Location Cu Chi
Address Dong Nam IP, Hoa Phu Commune, Cu Chi District
Trạng thái Đang thi công