NHÀ MÁY A.J.PLAST

NHÀ MÁY A.J.PLAST
Investor A.J.PLAST Co., Ltd
Nation Thailand
Area 70.673 m2
Location Binh Duong
Address Lot C-12B-CN, Bau Bang Expansion IP, Lai Uyen Village, Bau Bang Commune, Binh Duong Province
Trạng thái Hoàn thành