WORLDON B| HIGH-GRADE GARMENT FACTORY

WORLDON B| HIGH-GRADE GARMENT FACTORY
WORLDON B| HIGH-GRADE GARMENT FACTORY
Investor Worldon (Vietnam) Co., Ltd
Nation Viet Nam
Area 16.000 m2
Location Cu Chi
Address Dong Nam IP, Hoa Phu Commune, Cu Chi District
Trạng thái Đang thi công