Worldon (Vietnam) Co., Ltd. Phase 2 - Adidas Dedicated Factory

Worldon (Vietnam) Co., Ltd. Phase 2 - Adidas Dedicated Factory
Worldon (Vietnam) Co., Ltd. Phase 2 - Adidas Dedicated Factory
Investor Worldon (Vietnam) Co., Ltd
Nation Viet Nam
Area 20.000 m2
Location Cu Chi
Address Dong Nam IP, Cu Chi, Thanh pho Ho Chi Minh
Trạng thái Đang thi công