Tin tức

NỀN TẢNG PHÚC LỢI LINH HOẠT VÀ KHEN THƯỞNG NỘI BỘ CBC

Monday 23-05-2022
Ngày 23/05/2022, Bộ phận Nhân sự chính thức áp dụng nền tảng phúc lợi linh hoạt và khen thưởng nội bộ - EveHR với những tính năng chính: khen thưởng, phúc lợi linh hoạt và bản tin nội bộ. BP Nhân sự hy vọng ứng dụng sẽ góp phần xây dựng văn hóa khen thưởng và gắn kết hơn nữa sự đoàn kết của toàn bộ nhân viên CBC.